Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Blitz Ontwerpt

Artikel 1 Definities

  • Blitz Ontwerpt is een eenmanszaak die originele grafische ontwerpen en illustraties maakt. Blitz Ontwerpt is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51672391.
  • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
    1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Blitz Ontwerpt opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Diensten;
    2. Overeenkomst: alle tussen Blitz Ontwerpt en Opdrachtgever gemaakte mondelinge –en schriftelijke afspraken met betrekking tot het leveren van Diensten;
    3. Diensten: alle door Blitz Ontwerpt en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en werkzaamheden.

Artikel 2 Toepasselijkheid Leveringsvoorwaarden
2.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Blitz Ontwerpt gesloten Overeenkomsten waarbij Blitz Ontwerpt Diensten aanbiedt of levert.
2.2 Afwijkingen van deze Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.
2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Offerte, Overeenkomst en prijs
3.1 Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven zijn vrijblijvend. Offertes zijn dertig (30) dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte door Opdrachtgever.
3.2 Wijzigingen op aanbiedingen zijn pas geldig nadat Blitz Ontwerpt deze schriftelijk heeft bevestigd.
3.3. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere door de overheid opgelegde heffingen.
3.4 Tenzij anders is overeengekomen, dient de Opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Indien na het verstrijken van deze termijn nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Opdrachtgever in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd.

Artikel 4 Uitvoering Overeenkomst
4.1 Blitz Ontwerpt zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
4.2 Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de Opdrachtgever verstrekt.
4.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Blitz Ontwerpt aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Blitz Ontwerpt worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Blitz Ontwerpt het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 De Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat zij al haar redelijke verplichtingen en medewerking, en/of in de planning opgenomen verplichtingen nakomt. Indien zij hiervoor genoemde verplichtingen niet nakomt, dan heeft Blitz Ontwerpt het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Blitz Ontwerpt zal dan een nieuwe planning maken die als vervanging dient voor de eerder door haar gemaakte planning.
4.5 De Opdrachtgever heeft, na voltooiing van de Diensten, recht op het aantal revisierondes zoals opgenomen in de offerte, bij gebreke waarvan Opdrachtgever recht heeft op één (1) revisieronde. Opdrachtgever dient een document of een e-mail aan te leveren, waarin zij haar op- en aanmerkingen verwerkt. Na oplevering van de Diensten zijn zij de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.
4.6 Een door Blitz Ontwerpt opgegeven termijn voor het volbrengen van de Dienst(en) heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slecht een indicatieve strekking. Blitz Ontwerpt is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de Opdrachtgever Blitz Ontwerpt in gebreke heeft gesteld.
4.7 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of indien blijkt dat aanvullende werkzaamheden noodzakelijk zijn, zullen Blitz Ontwerpt en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Aanpassing van de Overeenkomst kan tevens leiden tot aanpassingen van de prijs en/of leveringstermijn.
4.8 Blitz Ontwerpt zal met de werkzaamheden beginnen na voldoening van een aanbetaling van 25% van de offerte.

Artikel 5 Auteursrecht
5.1 Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen toe Blitz Ontwerpt. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Blitz Ontwerpt en de Opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening, model, plan of concept, blijven deze rechten bij Blitz Ontwerpt.
5.2 Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst, verkrijgt hij het recht tot het gebruik van het ontwerp.
5.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Blitz Ontwerpt veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te (laten) brengen. Blitz Ontwerpt kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is.
5.4 Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Blitz Ontwerpt de vrijheid om het ontwerp en/of het concept, te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. Hierbij zullen geen vertrouwelijke gegevens gedeeld worden.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
6.1 Blitz Ontwerpt is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt danwel als nakoming onmogelijk of in redelijkheid niet meer van Blitz Ontwerpt kan worden gevergd.
6.2 Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding of opschorting rechtvaardigt, dan is Blitz Ontwerpt gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden of op te schorten zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
6.3 In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Blitz Ontwerpt vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Blitz Ontwerpt op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 Einde Overeenkomst
7.1 Indien Opdrachtgever een consument is, heeft hij een bedenktermijn van veertien (14) dagen indien de bestelling online plaatsvindt. Binnen deze veertien (14) dagen kan Opdrachtgever op elk moment, zonder opgaaf van redenen, de overeengekomen Diensten annuleren en ontvangt hij eventueel betaalde kosten terug. Indien Opdrachtgever akkoord is dat BlitzOntwerpt de werkzaamheden eerder dan deze veertien (14) dagen zal beginnen danwel als er sprake is van spoed, doet hij daarmee afstand van zijn bedenktermijn. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Blitz Ontwerpt. Bij annulering na veertien (14) dagen en na ondertekening van de offerte zal 75% van het overeengekomen bedrag in de offerte in rekening worden gebracht.
7.2 Wanneer de Opdrachtgever (zakelijk of consument) een schriftelijk verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van Blitz Ontwerpt voor schade uit hoofde van een Overeenkomst met een Opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van Overeenkomst.
8.2 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor uitvoeren van de Overeenkomst. Blitz Ontwerpt is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.
8.3 Blitz Ontwerpt is niet aansprakelijk voor fouten in de tekst en/of het ontwerp, indien de Opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven.
8.4 Blitz Ontwerpt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van toeleveranciers (productiebedrijven).
8.5 Blitz Ontwerpt is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8.6 Blitz Ontwerpt is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht, alsmede schade, zowel direct als indirect, die is veroorzaakt door gebruik van producten of diensten van derden.
8.7 De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Blitz Ontwerpt.

Artikel 9 Bevoegde rechter
9.1 Op de rechtsverhouding tussen Blitz Ontwerpt en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen die tussen Blitz Ontwerpt en haar Opdrachtgevers mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Rotterdam.

×
Product added to cart

Geen producten in de winkelwagen.